ثبت اختراع

این شرکت با همکاری پژوهشگران جوان موفق شده برای اولین بار به بازدارنده هم زمان رسوبات وکس و آسفالتین بر پایه ی نانوذرات و مواد گیاهی دست پیدا کند.

فهرست