خلاصه ای از پروژه های انجام شده 

پروژه شماره 1:قرارداد خدمات آزمایشگاهی مستقر در واحد بهره برداری تولید زودهنگام پروژه میدان نفتی آذر

دسته بندی پروژه 1

پروژه شماره 3: تامین مواد شیمیایی بازدارنده Wax & Asphaltine مورد نیاز پکیج تزریق مواد شیمیایی در طرح توسعه میدان نفتی آذر

دسته بندی پروژه 1
فهرست