جزئیات پروژه

  • مشتری: شرکت شیمیایی نفت گستر
  • تاریخ: یکم فروردین 1398
  • دسته بندی: تامین مواد شیمیایی
  • آدرس اینترنتی: https://naftgostar.oiicgroup.com/

 

فهرست